Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) SIMULCAST | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  simulcast


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) simulcast

Infinitive

simulcast

Thì quá khứ

simulcast

Quá khứ phân từ

simulcastCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
động từ bất quy tắc