Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) WEBCAST | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  webcast


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) webcast

Infinitive

webcast

Thì quá khứ

webcast

Quá khứ phân từ

webcast







Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]












động từ bất quy tắc