Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BEDWELL | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  bedwell


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) bedwell

Infinitive

bedwell

Thì quá khứ

bedwelt

bedwelled

Quá khứ phân từ

bedwelt

bedwelledCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

dwell

[dwel]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]động từ bất quy tắc