Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) FORLEAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forleave


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) forleave

Infinitive

forleave

Thì quá khứ

forleft

Quá khứ phân từ

forleft

forlaft ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

leave

[liːv]

left

[left]

left
laft

[left]
[left]
động từ bất quy tắc