Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERLEAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overleave


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overleave

Infinitive

overleave

Thì quá khứ

overleft

Quá khứ phân từ

overleft

overlaft ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

leave

[liːv]

left

[left]

left
laft

[left]
[left]
động từ bất quy tắc