Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) FORLEND ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forlend


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) forlend **

Infinitive

forlend **

Thì quá khứ

forlent

Quá khứ phân từ

forlent** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

lend

[lend]

lent

[lent]

lent

[lent]
động từ bất quy tắc