Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) FORLET ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forlet


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) forlet **

Infinitive

forlet **

Thì quá khứ

forlet

forleet *

Quá khứ phân từ

forlet

forletten ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

let

[let]

let
leet

[let]
[liːt]

let
letten

[let]
[liːtn]
động từ bất quy tắc