Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forlet


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

forlet **

infinitive

forlet **

thì quá khứ

forlet

forleet *

quá khứ phân từ

forlet

forletten ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt


   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

let

[let]

let
leet

[let]
[liːt]

let
letten

[let]
[liːtn]
động từ bất quy tắc