Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) FORSWINK ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  forswink


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) forswink **

Infinitive

forswink **

Thì quá khứ

forswank

forswonk

Quá khứ phân từ

forswunk

forswunken** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

swank
swonk
swinkt
swinked

swunk
swunken
swonken
swinkt
swinked
động từ bất quy tắc