Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) SWINK ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  swink


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) swink **

Infinitive

swink **

Thì quá khứ

swank

swonk

swinkt *

swinked

Quá khứ phân từ

swunk

swunken

swonken

swinkt *

swinked* Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
động từ bất quy tắc liên quan:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

forswank
forswonk

forswunk
forswunken

toswank

toswunk
toswunken
động từ bất quy tắc