Learniv
▷ Hiện tại grave ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  grave **  >  Hiện tại


Hiện tại grave **
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc grave **


Hiện tại

I grave


** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt

Hiện tại (Present)

I
grave 
you
grave 
he/she/it
graves 
we
grave 
you
grave 
they
graves 


Infinitive

grave **

động từ bất quy tắc