Learniv
▷ Hoàn hảo tương lai grave ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  grave **  >  Hoàn hảo tương lai


Hoàn hảo tương lai grave **
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc grave **


Hoàn hảo tương lai

I will have graved


** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt

Hoàn hảo tương lai (Future perfect)

I
will have graved 
you
will have graved 
he/she/it
will have graved 
we
will have graved 
you
will have graved 
they
will have graved 


Infinitive

grave **

động từ bất quy tắc