Learniv
▷ Thì hiện tại tiếp diễn grave ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  grave **  >  Thì hiện tại tiếp diễn


Thì hiện tại tiếp diễn grave **
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc grave **


Thì hiện tại tiếp diễn

I am graving


** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

I
am graving 
you
are graving 
he/she/it
is graving 
we
am graving 
you
are graving 
they
is graving 


Infinitive

grave **

động từ bất quy tắc