Learniv
▷ Quá khứ hoàn thành grave ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  grave **  >  Quá khứ hoàn thành


Quá khứ hoàn thành grave **
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc grave **


Quá khứ hoàn thành

I had graved


** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt

Quá khứ hoàn thành (Past perfect)

I
had graved 
you
had graved 
he/she/it
had graved 
we
had graved 
you
had graved 
they
had graved 


Infinitive

grave **

động từ bất quy tắc