Learniv
▷ Quá khứ tiếp diễn grave ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  grave **  >  Quá khứ tiếp diễn


Quá khứ tiếp diễn grave **
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc grave **


Quá khứ tiếp diễn

I was graving


** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt

Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

I
was graving 
you
were graving 
he/she/it
was graving 
we
was graving 
you
were graving 
they
was graving 


Infinitive

grave **

động từ bất quy tắc