Learniv
▷ Quá khứ phân từ của grave ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  grave **  >  Quá khứ phân từ


Quá khứ phân từ của grave **

Quá khứ phân từ

graven

graved
** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc grave **

Phân từ
(Participle)
động từ bất quy tắc [grave **]

Trong ngôn ngữ học, mộtparticiple (ptcp) là một hình thức nonfinite động từ đó bao gồm Perfective hoặc các khía cạnh ngữ pháp vừa liên tục trong nhiều thì. Phân từ cũng có chức năng như một tính từ hoặc một trạng từ. Ví dụ, trong "khoai tây luộc",luộc là quá khứ của động từ đun sôi, adjectivally sửa đổi khoai tây danh từ; trong "chạy chúng rách rưới,"rách rưới là quá khứ của rag động từ, thuộc về trạng từ vòng loại ran động từ.

  ...   ... Thêm thông tin

Từ hiện tại
(Present participle)

graving 


Infinitive

grave **
động từ bất quy tắc