LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  intercut


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) intercut

Infinitive

intercut

Thì quá khứ

intercut

Quá khứ phân từ

intercut

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]
động từ bất quy tắc