Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  learn


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

A1

learn

infinitive

learn

[lɜːn]

thì quá khứ

learned

learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]

quá khứ phân từ

learned

learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]
động từ bất quy tắc liên quan:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

mislearned
mislearnt

mislearned
mislearnt

overlearned
overlearnt

overlearned
overlearnt

relearned
relearnt

relearned
relearnt

unlearned
unlearnt

unlearned
unlearnt


kết hợp động từ bất quy tắc [learn]

Hiện tại

I
learn 
you
learn 
he/she/it
learns 
we
learn 
you
learn 
they
learn 

Thì hiện tại tiếp diễn

I
am learning 
you
are learning 
he/she/it
is learning 
we
are learning 
you
are learning 
they
are learning 

thì quá khứ

I
learnt; learned 
you
learnt; learned 
he/she/it
learnt; learned 
we
learnt; learned 
you
learnt; learned 
they
learnt; learned 

Quá khứ tiếp diễn

I
was learning 
you
were learning 
he/she/it
was learning 
we
were learning 
you
were learning 
they
were learning 

Hiện tại hoàn thành

I
have learnt; learned 
you
have learnt; learned 
he/she/it
has learnt; learned 
we
have learnt; learned 
you
have learnt; learned 
they
have learnt; learned 

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been learning 
you
have been learning 
he/she/it
has been learning 
we
have been learning 
you
have been learning 
they
have been learning 

Quá khứ hoàn thành

I
had learnt; learned 
you
had learnt; learned 
he/she/it
had learnt; learned 
we
had learnt; learned 
you
had learnt; learned 
they
had learnt; learned 

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

I
had been learning 
you
had been learning 
he/she/it
had been learning 
we
had been learning 
you
had been learning 
they
had been learning 

Tương lai

I
will learn 
you
will learn 
he/she/it
will learn 
we
will learn 
you
will learn 
they
will learn 

Tương lai tiếp diễn

I
will be learning 
you
will be learning 
he/she/it
will be learning 
we
will be learning 
you
will be learning 
they
will be learning 

hoàn hảo trong tương lai

I
will have learnt; learned 
you
will have learnt; learned 
he/she/it
will have learnt; learned 
we
will have learnt; learned 
you
will have learnt; learned 
they
will have learnt; learned 

hoàn hảo trong tương lai liên tục

I
will have been learning 
you
will have been learning 
he/she/it
will have been learning 
we
will have been learning 
you
will have been learning 
they
will have been learning 

có điều kiện
(Conditional)
động từ bất quy tắc [learn]

hiện nay có điều kiện
(Conditional present)

I
would learn 
you
would learn 
he/she/it
would learn 
we
would learn 
you
would learn 
they
would learn 

Điều kiện hiện nay tiến bộ
(Conditional present progressive)

I
would be learning 
you
would be learning 
he/she/it
would be learning 
we
would be learning 
you
would be learning 
they
would be learning 

Câu điều kiện hoàn hảo
(Conditional perfect)

I
would have learnt; learned 
you
would have learnt; learned 
he/she/it
would have learnt; learned 
we
would have learnt; learned 
you
would have learnt; learned 
they
would have learnt; learned 

Có điều kiện hoàn thiện tiến bộ
(Conditional perfect progressive)

I
would have been learning 
you
would have been learning 
he/she/it
would have been learning 
we
would have been learning 
you
would have been learning 
they
would have been learning 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
động từ bất quy tắc [learn]

Thì hiện tại giả định
(Present subjunctive)

I
learn 
you
learn 
he/she/it
learn 
we
learn 
you
learn 
they
learn 

giả định trong quá khứ
(Past subjunctive)

I
learnt; learned 
you
learnt; learned 
he/she/it
learnt; learned 
we
learnt; learned 
you
learnt; learned 
they
learnt; learned 

giả định quá khứ hoàn thành
(Past perfect subjunctive)

I
had learnt; learned 
you
had learnt; learned 
he/she/it
had learnt; learned 
we
had learnt; learned 
you
had learnt; learned 
they
had learnt; learned 

Imperativ
(Imperativ)
động từ bất quy tắc [learn]

Imperativ
(Imperativ)

I
learn 
you
Let´s learn 
he/she/it
learn 
we
 
you
 
they
 

phân từ
(Participle)
động từ bất quy tắc [learn]

từ hiện tại
(Present participle)

I
learning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

quá khứ
(Past participle)

I
learnt; learned 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Cụm động tư
(Phrasal verbs)
động từ bất quy tắc [learn]

learn off

learn upđộng từ bất quy tắc