Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OUTBREAK | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  outbreak


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) outbreak

Infinitive

outbreak

Thì quá khứ

outbroke

Quá khứ phân từ

outbrokenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

break

[breɪk]

broke
brake

[brəʊk]
[breɪk]

broken
broke

[ˈbrəʊkən]
[brəʊk]
động từ bất quy tắc