Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OUTSPIN | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  outspin


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) outspin

Infinitive

outspin

Thì quá khứ

outspun

outspan *

Quá khứ phân từ

outspun* Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

spin

[spɪn]

spun
span

[spʌn]
[spæn]

spun

[spʌn]động từ bất quy tắc