Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) RESING | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  resing


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) resing

Infinitive

resing

Thì quá khứ

resang

resung *

Quá khứ phân từ

resung

resungen ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

sing

[siŋ]

sang
sung

[sæŋ]
[saŋ]

sung
sungen

[saŋ]
[saŋn]
động từ bất quy tắc