Learniv
▷ Quá khứ tiếp diễn fall | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  fall  >  Quá khứ tiếp diễn


Quá khứ tiếp diễn fall
Dịch: ngã, rơi, rụng, té, lăn đùng, sụt
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc fall


Quá khứ tiếp diễn

I was fallingQuá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

I
was falling 
you
were falling 
he/she/it
was falling 
we
were falling 
you
were falling 
they
were falling 


Infinitive

fall

động từ bất quy tắc