LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  do / does  >  Hiện tại hoàn thành tiếp diễn


DEFAULT

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn do / does
Dịch: tiến hành, làm

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I have been doing


Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc do / does

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

I
have been doing 
you
have been doing 
he/she/it
has been doing 
we
have been doing 
you
have been doing 
they
have been doing 


Infinitive

do / doesđộng từ bất quy tắc