LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  do / does  >  Quá khứ hoàn thành


DEFAULT

Quá khứ hoàn thành do / does
Dịch: tiến hành, làm

Quá khứ hoàn thành

I had done


Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc do / does

Quá khứ hoàn thành (Past perfect)

I
had done 
you
had done 
he/she/it
had done 
we
had done 
you
had done 
they
had done 


Infinitive

do / doesđộng từ bất quy tắc